SCHILDER AUF DEN STRAßEN IN KÖLN UND GÖTEBORG. Versuch einer textsemiotischen Vergleichsanalyse

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Malin Söderberg; [2018-06-12]

Nyckelord: tyska; Sprachliche Landschaften; Schwedisch; Deutsch; Textsemiotik;

Sammanfattning: I denna kandidatuppsats gör jag en semiotisk analys av språkliga landskap i Köln och Göteborg. Det som undersöks är vilka olika Codes som förekommer på offentliga skyltar: såsom verbala, symboliska och/eller ytterligare. Jag undersöker också hur dessa Codes anpassar sig efter mottagaren och hur de eventuellt kan påverka interpretationen hos denne. Huruvida olika stilaspekter påverkar texten är särskilt intressant. Köln och Göteborg med sina förorter Mülheim och Angered verkar som undersökningsområden, då dessa ses som storstäder i respektive land med mycket turism och ett större antal migranter. Dessa är aspekter som kan vara intressanta i en språklig undersökning. Till grund för denna uppsats ligger forskningsarbeten inom området språkliga landskap som skrivits av Järlehed och Edelman och precis som i deras arbeten har även jag fotograferat skyltarna på gatorna och därefter analyserat dem. I uppsatsens teoretiska del presenteras språkliga regler som är relevanta för undersökningen. Analysen visar i huvudsak att fokuset på mottagaren skiljer sig åt i centrum och förort. De språkliga landskapen i centrum har i större utsträckning en internationell prägel, istället för att anpassa sig efter de lokala, sociala och kulturella aspekterna i området. Flera stilaspekter förekommer och kan påverka interpretationen av texten på olika sätt. Stilaspekter såsom färg, siffror, symboler och texttryck kan i större utsträckning påverka den individuella interpretationen hos mottagaren, medan aspekter som skrift med stora och små bokstäver snarare påverkar de ortografiska reglerna i språket. I samtliga språkliga landskap förekommer flera olika språk, men det har visat sig att stilaspekternas påverkan på den skrivna texten inte är beroende av ett visst språk, utan är övergripande för samtliga förekommande språk. Generellt sett blir stilapsekter prioriterade framför ortografiska regler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)