Millennials köpbeteende och risktagande på aktiemarknaden : En mer våghalsig generation med annat tänk?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Millennials har ett starkt avvikande köpbeteende på börsen jämfört med äldre generationer. De har högre riskbenägenhet och är benägna att ta betydligt större risker vid köp av aktier och fonder. Oväntade kursrörelser och en mer oberäknelig börs blir konsekvenser av Millennials oberäkneliga och nyckfulla beteende. Syftet med denna studie var att undersöka Millennials köpbeteende när det kommer till aktier och fonder med fokus på deras risktagande. Studien hade en kvalitativ och deduktiv ansats och ett deskriptivt forskningssyfte. Data samlades in genom fallstudier och semistrukturerade intervjuer på ett selektivt urval av Millennials där frågor baserat på portföljsammansättning, informationsinhämtning, urvalskriterier och riskbenägenhet besvarades. Studiens resultat visade att Millennials sparar på lång sikt, gärna i framtidsbranscher inom teknologi eller medicin. Millennials är vinstsökande och högre risk med potentiellt bättre avkastning föredras över att investera med lägre risk och potentiellt lägre avkastning. Teknologiska framsteg i from av internet och nätmäklare är verktyg Millennials använde sig av vid köp av aktier och fonder. Studien bidrar med kvalitativa data och en djupare förståelse om Millennials och hur samspelet mellan informationsinhämtning, urvalskriterier och risk påverkar Millennials portföljsammansättning. Millennials använder sig av peer reviews och word-of-mouth i stor utsträckning vid köp av aktier men har samtidigt en hög grad av källkritik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)