Psykosociala aspekter och dess relation till fysisk aktivitet och stillasittande hos personer med fysiskt inaktiva arbeten : En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Fysisk aktivitet förbättrar psykiskt och fysiskt välmående. Fysisk inaktivitet och stillasittande är ett växande samhällsproblem där fysiskt inaktiva arbeten är vanliga. Ett annat samhällsproblem är stressrelaterade besvär. Fysisk aktivitet kan minska stressnivåer och för att utföra fysisk aktivitet är motivation en viktig faktor. Det föreligger en kunskapslucka kring hur fysisk aktivitetsnivå, stillasittande, motivation och stressnivåer hos personer med fysiskt inaktiva arbeten är.  Syfte: Beskriva fysisk aktivitetsnivå, stillasittande, motivationsfaktorer samt stressnivåer hos individer med ett fysiskt inaktivt arbete samt undersöka könsskillnader. Även studera samband mellan stress och fysisk aktivitetsnivå respektive stress och stillasittande.  Metod: En kvantitativ enkätstudie med deskriptiv, korrelerande och jämförande design genomfördes. Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet och stillasittande, BREQ-2 om motivation till fysisk aktivitet och PSS-10 om upplevd stress besvarades av 53 individer från tre arbetsplatser med fysiskt inaktiva arbeten. Data analyserades med icke-parametrisk statistik.  Resultat: 52 deltagare inkluderas, 50% var kvinnor. Deltagarna rapporterade i genomsnitt 285 aktivitetsminuter/vecka, 660 stillasittande minuter/dygn, måttlig grad av upplevd stress och 38% hade inre reglering som motivationsfaktor till fysisk aktivitet. Det förelåg små positiva icke-signifikanta samband mellan stress och fysisk aktivitet respektive stress och stillasittande. Det förelåg inga signifikanta könsskillnader gällande någon undersökt variabel.  Slutsats: Individerna var fysiskt aktiva, motiverades av inre reglering och var mycket stillasittande. Resultaten belyser vikten av att ta stillasittande och psykosociala faktorer i beaktning vid kartläggning av fysisk aktivitetsnivå. Det behövs fler studier som säger något om könsskillnader gällande undersökta variabler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)