Förskollärares berättelser om att möta barn som oroar och utmanar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Till förskolan kommer allt flera barn med olika livsöden och bakgrunder i bagaget. Flera av dessa är barn som oroar förskollärarna och är mer eller mindre i behov av särskilt stöd. Betydelsen och innebörden av barn i behov av särskilt stöd är väldigt varierande. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring behovet av diagnoser av förskolebarn som oroar och utmanar. Genom intervjuer med ett flertal förskollärare har vi närmat oss vårt syfte med studien. Förståelse för barn som oroar har ökat genomrespondenternas svar, tankar och funderingar. Vår studie vill bidra till en ökad kunskap för alla pedagoger i förskolan. För att ytterligare öka och stärka kunskapen har en litteraturanalys genomförts.Studiens resultat visar att respondenterna arbetar medvetet med de grupper som är oavsett om det finns barn med diagnos eller inte. De anser att varje barn i förskolan är unikt och ska ses som en del av gruppen. En enighet finns hos respondenterna att ett barn som ofta oroar kan behöva diagnostiseras för att få de ekonomiska förutsättningarna för extra resurser. Förskollärarna upplever att de saknar rätt kompetens för att fullt ut kunna stödja och utveckla barn som oroar, däremot uttrycks att det de beskriver som ett gemensamt förhållningssätt är av stor betydelse för ett fungerande samarbete kring barnen. Studien visar även att barn i dag har längre vistelsetid på förskolan än tidigare och att barngrupperna ökat över tid. De utökade antalet barn i barngrupperna påverkar barnen negativt och andelen barn som oroar ökar därmed. Förskollärarna uttalar en vision om mindre barngrupper samt mer fortbildning till förskollärarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)