Barnmorskors erfarenhet vid handhavandet av sena aborter : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Jenny Embrant; Elin Kilsberger; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige utförs årligen 35 000–38 000 aborter. Medicinsk abort är den metod som rekommenderas vid sena aborter. Kvinnor beskriver att stöd, information och närvaro under abortprocessen var betydelsefullt och skapade trygghet. Under sena aborter ökar behovet av professionellt stöd. För att kunna ge kvinnorna ett bra omhändertagande behövs erfaren personal som själv har tillgång till stöd och handledning. Syfte: Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter vid handhavandet av sena aborter. Metod: Kvalitativ metod valdes med induktiv ansats. Tio barnmorskor intervjuades om deras erfarenheter av att handha sena aborter under de senaste två åren. Intervjuer med semistrukturerade frågor användes. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades. Resultat: Fyra kategorier och tretton subkategorier utvecklades. Barnmorskorna förespråkade kvinnors rättigheter gällande abort. Arbetet kunde vara krävande då barnmorskorna gav mycket av sig själva. Vidare beskrevs en yrkesstolthet då det upplevdes givande att hjälpa kvinnorna genom abortprocessen, men barnmorskorna saknade stöd i arbetet. Förbättringsförslag som uppkom var att ha ett strukturerat stöd i form av handledning, planerad debriefing och gruppträffar. Slutsats: Det kan vara krävande att stödja kvinnor genom sena aborter. Barnmorskorna bör få ett strukturerat stöd med handledning och debriefing för att fortsätta orka ha en stödjande roll i abortvården.   Nyckelord: Abort, barnmorska, känslor, stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)