Visst blir vi vi, Jag, Carina? : En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Event är en modern marknadsföringsmetod som vuxit fram på senare år; i Sverige användes överhuvudtaget inte begreppet event förrän i slutet av 1980-talet. Eventet är ett relationsinriktat verktyg som kan användas för att skapa eller bibehålla relationer till företagets kunder. Fördelar med den här metoden är bland annat att bruset i kommunikationen minskar och att eventbesökarna kommer att minnas meddelandet bättre än om det sänts i en traditionell kanal eftersom människan lär bäst genom alla sinnen. Eventet är alltså en metod som företaget kan använda i sin relationsmarknadsföring. Litteraturen har börjat behandla ett nytt synsätt på marknadsföring som innefattar mer relations- och serviceinriktade metoder. Event är alltså en intressant och aktuell marknadsföringsmetod.

I detta arbete undersöker vi hur en eventbyrå kan öka efterfrågan på sina tjänster. Arbetet skrivs på uppdrag för Jag, Carina, en Skellefteåbaserad eventbyrå som ägs och drivs av Carina Löfroth som har lång erfarenhet av att arbeta med event i Stockholm. Carina upplever en tröghet på den norrländska eventmarknaden som inte finns i Stockholm och därför har vi valt att undersöka vad denna tröghet beror på. Vårt syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för företags ovilja för och okunskap om att anlita professionella agenter i sin marknadsföringsprocess. I arbetet har vi genomfört nio kvalitativa intervjuer med små och medelstora företag som vi valt från Jag, Carinas tänkta marknad. Vi har antagit det hermeneutiska synsättet och ett induktivt, med kraftiga inslag av ett abduktivt, angrepssätt.

Vi har kunnat konstatera att de flesta av respondenterna inte verkar vara medvetna om vare sig relationsmarknadsföring eller eventmarknadsföring på ett teoretiskt plan. Däremot arbetar företagen praktiskt med både relationer och event i viss mån. Vi ser att strukturerad eventmarknadsföring kan göra nytta i de flesta av de intervjuade företagen, och att professionell hjälp från en eventbyrå skulle underlätta för företagen att skapa ett bra event. Den viktigaste av de rekommendationer som vi ger Jag, Carina för att byrån ska öka efterfrågan på sina tjänster är att den bör se till att skapa ett flöde av kommunikation mellan sig och kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)