"Vi människor behöver någon med oss" - En studie om Y-allas väg till arbete

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Malmökommissionen belyser invandrarkvinnors låga sysselsättningsgrad i Malmö och lyfter även sysselsättning vara en av de viktigaste faktorerna för att uppnå god hälsa. Föreliggande studie har utfört 15 kvalitativa intervjuer på det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla trappan. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur det sociala arbetsintegrerande företaget och kvinnokooperativet Yalla trappans praktik- och studieprogram Y-allas väg till arbete arbetar för att stärka invandrade kvinnor i Malmö. Syftet är ävenledes att undersöka hur de deltagande kvinnorna upplever verksamheten och således vilken betydelse Y-allas väg till arbete har för kvinnorna. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av de teoretiska begreppen erkännande, sörjbarhet och empowerment. Den avslutande diskussionen och resultaten lyfter vikten av att Yalla trappan är utformad utifrån deltagarnas behov. Diskussionen och resultaten lyfter även relevansen av att vara delaktig i en stärkande gemenskap för att kunna skapa medvetenhet och förändring. Slutligen problematiserar studien huruvida styrkan som skapas inom verksamheten även erhålls utanför kollektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)