Fem lärares arbete med läsförståelse i förskoleklass och skolår 1 till 3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att kartlägga fem lärares arbetssätt kring läsförståelse i förskoleklass upp till skolår 3. Samt fråga om hur lärarna resonerar kring begreppet inkludering vilket avser att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ges lika chanser att uppnå de mål som krävs för att klara av hela skolgången. Dessutom har lärarnas tillvägagångssätt när de väljer skönlitteratur undersökts för att pröva kopplingen till läsförståelse. Ett centralt begrepp i undersökningen är inkludering som tagits upp för att se vad lärarna lägger för innebörd i begreppet. Särskilt intressant har det varit att undersöka hur lärarna ser på förhållandet mellan inkludering och jämlikhet, då det genom PISAS (2009) undersökning framkommit att Sverige tappar sin topposition vad gäller jämlikhet i skolundervisningen. Uppsatsen kommer till största del att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande. Alltså att vi lär i samband med det sociala samspelet. Det kommer också finnas inslag av den konstruktivistiska teorin för att synliggöra lärarnas arbete med läsförståelsen. När materialet har analyserats har jag utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande då jag anser, så som Vygotskij, att lärande är något som sker i samspel med den sociala miljö vi befinner oss i och att vi utvecklas genom stimulerande och utmanande undervisning. Undersökningen är baserad på fem kvalitativa intervjuer i vilka lärarnas arbete med läsförståelse har kartlagts genom frågor ställda av mig. Materialet från intervjuerna har sedan transkriberats för att kunna analyseras djupgående. Resultatet har gett en inblick i deras undervisning kring läsförståelse och även kännedom när det gäller deras tankar kring inkludering, vilket har hjälp mig att komma fram till hur jag vill arbeta med läsförståelse i min undervisning. Det har gett mig nya tankar och idéer på hur jag som blivande lärare vill arbeta med läsförståelse i min kommande undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)