Robot 58 påverkan på den svenska pansarvärnsförmågan; en systemjämförelse av svenska pansarvärnsrobotsystem.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: I och med den ryska invasionen av Ukraina har Försvarsmakten identifierat behovet av en ökad pansarvärnsförmåga. Detta har lett till prov och försök av ett nytt pansarvärnsrobotsystem. Införandet av ett nytt vapensystem med nya egenskaper är en utmaning. När detta vapensystem är en pansarvärnsrobot vars förmåga inom markstridande förband har varit nedprioriterade i flera år, kan införandet ta tid. Arbetet generera underlag för att belysa de tekniska och doktrinära skillnaderna mellan Robot 58 och befintliga pansarvärnsrobotsystem som brukas i Försvarsmakten. Arbetets tillvägagångssätt var en intervjustudie där fyra individer intervjuades. Dokumentär forskning genomfördes för att komplettera och utvidga den data som samlats in från intervjuerna. De fyra olika pansarvärnsrobotsystemen egenskaper och prestanda analyserades genom en SWOT-analys. Analysen belystes ur Försvarsmaktens grundläggande förmågor, specifikt rörlighet och verkan. Resultatet av analysen visar att även fast systemen är ämnade för samma syfte, är Robot 58 väsentligt mer utvecklad och påvisar varför den tillhör generation fyra till skillnad från de andra robotsystemen. Robot 58 nya egenskaper, däribland indirekt eldgivning, kommer vapensystemet att bidra starkt till den tredimensionella striden för infanteriförbanden och utgöra ett stort hot mot motståndarens mekaniserade förmåga. Det som krävs är att chefer på lägre förbandsnivåer övar med förmågorna Robot 58 har att erbjuda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)