Hur läser mottagaren? Effekter av klarspråk i läsning

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

Sammanfattning: Klarspråk är ett språkligt koncept som myndigheter kan tillämpa i syfte att göra sina texter vårdade, enkla och begripliga. På så sätt antas myndigheten kunna uppnå kraven i Språklagen. I denna uppsats testar jag effekter av klarspråk på ett nytt sätt: genom ögonrörelsemätningar och två typer av intervjuer studerar jag samspelet mellan en specifik typ av mottagare och en specifik typ av myndighetstext. Denna studie ska alltså ses som en förstudie i vilken jag använder en ny metodkombination för att testa om och hur en kombination av några utvalda klarspråksråd påverkar mottagarens observerbara läsmönster, läsförståelse och läsupplevelse. Sammanfattningsvis antyder resultaten följande: (i) ögonrörelsemåtten gav inga säkra utfall; (ii) svaren från förståelsefrågorna är mycket osäkra; (iii) resultaten från intervjuerna indikerar dels att vissa av de utvalda klarspråksråden tycks påverka läsarens läsmönster, dels att annat än de utvalda klarspråksråden också tycks påverka läsarens läsmönster; (iv) metoden bidrar därmed till insikter om vad klarspråk är och kan vara ur ett mottagarperspektiv; (v) intervjuerna ger också en vag indikation på att klarspråk genererar en positiv läsupplevelse, dvs. att läsaren bedömer att läsbarhet (och i viss mån även förståelsen) förbättras genom de klarspråkligt omarbetade textvarianterna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)