Satanism och identitet : En hermeneutisk analys av satanistiska texter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter och

deras syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är The

Church of Satan och The Greater Church of Lucifer. För att genomföra analysen valdes två

böcker ut som representerar respektive rörelsers grundläggande filosofi, dessa var The Satanic

Bible (1969, 2005) samt Wisdom of Eosphoros (2015). Analysens teori grundade sig på begrepp

som är plockade från queerteorin, för att belysa synen på vad som är normalt och onormalt

samt synen på sexualitet och genus. Utöver detta analyserades även rörelsernas syner på

kärlek och relationer, innan rörelsernas budskap jämfördes för att se om det finns några

korrelationer mellan de två. För att genomföra analysen valdes en kategoriseringsmetod som

inspirerats av idé- och ideologianalys. Resultatet visade att båda rörelserna var kritiska till

givna samhälleliga sanningar, och ställde sig kritiska till tanken om att det skall finnas några

universella normer och moralregler. De båda förespråkade även den fria sexualiteten, där

läggning och preferenser ses som irrelevanta. Hos satanismen gick det att återfinna normativa

uttalanden kring genus, kön och könsroller, medan luciferianismen inte lägger någon vikt vid

dessa kategorier. Dock lägger de båda rörelserna sitt huvudsakliga fokus på den enskilde

individens autonomitet och självbestämmande, där man uppmanas att bryta mot alla

konventioner som inte leder till den egna lyckan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)