Socialt Kapital och Absorptionskapacitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Undersöka och klargöra påverkan mellan socialt kapital och absorptionskapacitet. Metod: En kvalitativ fallstudie genomfördes, med datainsamling via semi-strukturerade intervjuer som analyserades genom pattern-matching logik. Teoretiska perspektiv: Socialt kapital diskuteras frekvent i undersökningar av kunskapsspridning i organisationer som beroende av interaktion emellan individer medan absorptionskapacitet diskuteras utifrån förvärv och utnyttjande av främmande kunskap. Förvärv och assimilering av kunskap genom nätverk av relationer förekommer medan omvandling och exploatering förbisetts i forskning. Empiri: Husqvarnas robotgräsklipparen Automower är ett exempel på en innovation som tagit en ledande position på marknaden. Utvecklingen av Automower skedde genom kombination av existerande kunskap om gräsklippare och industrialisering med förvärv av ny kunskap om elektronik och mjukvara. Resultat: Resultatet visar att socialt kapital påverkar absorptionskapacitet. Om en organisation innehar socialt kapital så underlättas förvärv och utnyttjande av kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)