Effekten av audio-haptisk feedback på simulerad körning

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den teknologiska utvecklingen går i full fart i dagens samhälle och detta påverkar även utvecklandet av utbildningar och dess tillvägagångssätt. Simulatorer och simulerad inlärning tar allt mer plats inom allt från medicinsk utbildning till golfsport och har länge använts inom pilotutbildning. Implementeringen av simulatorer kan i framtiden komma att ersätta stora delar av den traditionella utbildningen då simulatorerna blir allt mer effektiva. Detta är särskilt aktuellt inom farliga och mer komplicerade situationer där felsteg kan vara kritiska. Ett exempel där kritiska tillfällen kan uppstå är inom bilkörning och körsimulatorer har därför börjat bli ett allt vanligare komplement hos trafikskolor. Denna studie hade därför som mål att undersöka körförmågan och körsäkerheten hos nybörjarförare i en simulator, för att se om auditiv och haptisk feedback har någon effekt på dessa. Till studien rekryterades 12 deltagare av låg körerfarenhet, varav fem kvinnor och sju män. Studien var experimentell med inomgruppsdesign där hälften av deltagarna började köra utan feedback medan andra halvan började med feedback. Deltagarna bytte sedan betingelse. Feedback under körning visade ingen signifikant påverkan av körförmåga eller körsäkerhet. Detta kan bero på det låga antalet deltagare då de sammanlagda avvikelserna var högre vid avsaknad av feedback. Detta resultat antyder även att nya förare inte använder sig av audio-haptiska ledtrådar i lika stor utsträckning som mer erfarna förare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)