Dags för förändring : En kvalitativ studie om jämställdhet i en mansdominerad organisationskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. Hur kulturen kommuniceras externt, hur den manliga dominansen och den kvinnliga minoriteten synliggörs samt hur organisationen kommunicerar för att nå en bredare kompetens är frågor som studien vill besvara. Materialet som analyseras kommer från organisationens hemsida.Mer specifikt behandlar materialet Skanskas värderingar, deras syn på mångfald och inkludering samt intervjuer med medarbetare. Syftet med studien är att synliggöra hur organisationskultur som främjar jämställdhet kommuniceras i en mansdominerad bransch. För att göra detta har både en kvalitativ och en kvantitativ analys genomförts. Den kvalitativa analysen omfattar en diskursanalys samt en ideologikritisk analys. Vidare kompletteras analysen av en kvantitativ analys för att kunna jämföra det som kommuniceras i materialet med den faktiska verkligheten i organisationen. Studiens ramverk utgår ifrån organisationskultur och genusperspektiv.Resultatet visar att Skanskas externa kommunikation följer fyra huvudämnen: normbrytning, lagarbete, hierarki och den önskade bilden av organisationen. Organisationskulturen framställs som den önskade bilden av Skanska, snarare än den faktiska verkligheten. Skildringen av den manligt dominerande kulturen och den rådande minoriteten av kvinnor görs på ett problematiskt sätt och maktförhållandet i materialet är till fördel för Skanska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)