Enhetschefers erfarenheter av handlingsutrymmet i relation till brukares självbestämmanderätt enligt LSS : En kvalitativ studie med fokus på kommunala sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att analysera vilken relation enhetscheferna hade till brukarens självbestämmanderätt inom gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Även undersöka enhetschefernas begräsningar och möjligheter i sitt dagliga arbete med handlingsutrymmet i relation till brukarnas självbestämmanderätt. Det empiriska materialet bestod av intervjuer med fem enhetschefer och analyserades genom en tematisk analys där tre teman genererades: 1) Diffusa arbetsförutsättningar 2) Begräsningar i självbestämmanderätten 3) Aktivt handlande. Det empiriska materialet analyserades även utifrån tidigare forskning och teorierna handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati. Resultaten visade att enhetscheferna upplevde svårigheter i att hantera etiska dilemman som uppstod gällande självbestämmanderätten. Enhetschefen kan exempelvis inte hindra en brukare att vara tillsammans med en person som utsätter brukaren för våld i nära relation, då förhållandet sker på frivillig grund. En annan slutsats är att bristande resurser, främst i form av ekonomin, begränsar enhetschefernas handlingsutrymme i att arbeta med självbestämmanderätten. Framförallt för att de inte kan investera i utbildning, anställa fler personal än vad budgeten tillåter eller kan erbjuda brukarna fler valmöjligheter i aktiviteter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)