Sökning: "samhällskontraktet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet samhällskontraktet.

 1. 1. Skuldsamhället : En studie om statstjänstemännens samhällsuppdrag och praktiska arbetsvillkor på Kronofogden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :André Holm; [2020]
  Nyckelord :Kronofogdemyndigheten; samhällskontrakt; skuldsamhälle; idealtyp; system; livsvärld; rationalisering; förkroppsliganden.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en djupare förståelse för statstjänstemännens arbete på Kronofogden och till den övergripande samhälleliga diskursen om skuld, genom att undersöka hur praktikerna på myndigheten upplever och handlar i sin tjänsteutövning. Studiens empiri utgörs av intervjuer med tjänstemännen och deltagande observation. LÄS MER

 2. 2. GRÅZONSPROBLEMATIK : Krigets nya nyans?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Blomberg; Henningsson Anders; [2019]
  Nyckelord :gray zone problems; gray area; situation awareness; decision making; digitalization; vulnerability; democracy.; Gråzonsproblematik; gråzon; lägesbild; beslutsvakuum; digitalisering; sårbarhet; demokrati.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera områden. LÄS MER

 3. 3. IS-återvändarna och samhällskontraktet - En normativ analys om svenskt medborgarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskontraktet; medborgarskap; IS-återvändare; normativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the spring of 2019 a debate arised in Swedish politics regarding returning IS-fighters and if they should be allowed to retain their Swedish citizenship. With a normative analysis, the essay answers how the Swedish government ought to act from a normative standpoint. LÄS MER

 4. 4. Samhällskontrakt och medborgargardens nödvärnsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån rättsdogmatisk metod har uppsatsen formulerat vilka de rättsliga definitionerna av nödvärnsrätten och envarsgripande är, problematiserat vilka problem som kan uppstå och var gränserna går. Jag har vidare tittat på samhällsstrukturers uppkomst, härledningar och definitioner. LÄS MER

 5. 5. Internationellt statsansvar : För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Lidberg; [2018]
  Nyckelord :samhällskontraktet; internationell rätt; mänskliga rättigheter; samtycke; statsansvar; privata aktörer;

  Sammanfattning : A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. LÄS MER