Sökning: "rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet rättshistoria.

 1. 1. Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela von Bornstedt; [2019-05-21]
  Nyckelord :fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. LÄS MER

 2. 2. En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jarblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sex; sexualitet; skyddsintresse; samtycke; frivillighet; jämställdhet; rättssociologi; rättshistoria; övergrepp; självbestämmanderätt; kvinnofrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strandskydd och Strandbeskyttelse - En komparativ studie av svenskt och danskt strandskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Komparativ rätt; rättshistoria; miljörätt; strandskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder strandskydd vid alla vattensamlingar och vattendrag. Lagstift-ningen är ett resultat av en rättsutveckling som pågått sedan 1940-talet. År 1974 fick Sverige ett generellt strandskydd med möjlighet för dispens för den enskilde. LÄS MER

 4. 4. Riksrätten - En utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom en historisk och nordisk belysning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Bokefors; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Rättshistoria; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makten att styra Sverige tillkommer statsråden, vilka utgör regeringen. Regeringsmakten begränsas genom lagbundenhet och funktionsfördelning. Riksdagens funktion är bland annat att kontrollera statsrådens arbete. Statsråden har ett såväl politiskt som rättsligt ansvar inför riksdagen. LÄS MER

 5. 5. Påföljden för mord - är den straffteoretiskt förankrad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Johnson; [2019]
  Nyckelord :Mord; rättshistoria; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen går igenom fyra rättsfall som behandlar frågan om straffmätning för mord samt de senaste reformerna och lagförslag, i vilka det föreslås skärpt straff för mord. Min ambition är att undersöka vilka omständigheter som tilldelas betydelse vid straffmätningen samt påföljdsbestämningen, och undersöka varför regeringen anser att det finns ytterligare behov av straffskärpning för mord. LÄS MER