Sökning: "rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet rättshistoria.

 1. 1. Skamstraff igår, idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Johan Hedström; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; skamstraff; rättshistoria;

  Sammanfattning : During the early medieval period in Europe the criminal justice system was controlled by powerful families and the guiding principle for punishments was reparation. In this system shaming was of little use but eventually the church's increased influence led to change. LÄS MER

 2. 2. Giftermålsbalken 1920 ”Lagstiftning i den liberala likställighetens anda”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Schlyter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay compiles the arguments in the minutes of the Swedish parliament first chamber and the first-law committee's statement concerning the introduction of the Marriage Code in 1920 based on the legislative drafting's bill. This is done through a liberal feminist perspective on the ideals of equality and ideas about gender equality that currently existed with analysis of the outcomes in the voting and of the arguments themselves. LÄS MER

 3. 3. Argumentationen bakom efterlevande makes arvsrätt i Sverige och Finland under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliver Meriläinen; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka utvecklingen av efterlevande makes arvsrätt i Finland och Sverige under 1900-talet, med fokus på argumentationen bakom den. De är två länder med nära historiskt, samhälleligt och kulturellt samband, vilket gör rättshistorien och jämförelsen intressant. LÄS MER

 4. 4. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 5. 5. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER