Svenska Mongolmissionen: en studie av missionsverksamheten i Mongoliet 1897 - 1925

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Anita Öhborg; [2002]

Nyckelord: Historia; Mission; Mongoliet;

Sammanfattning: Uppsatsen är en studie av svenska Mongolmissionens pionjärverksamhet i
Mongoliet och belyser de religiösa värderingar och mål som låg till grund
för denna missionsverksamhet. I studien presenteras en kortare historisk
tillbakblick och en karaktärsbeskrivning av den man som var upphovet till
att Svenska Mongolmissionen bildades - evangelisten Fredrik
Franson.

Uppsatsens empiridel behandlar den arbetsarena som var missionärernas vardag
och belyser deras arbetsvillkor, missions- och sjukvårdsverksamhet, samt de
turbulenta politiska förhållandena i Mongoliet vid denna tid.
Uppsatsen lyfter fram en kvinnlig aktör, missionären och Röda Kors-systern
Greta Nilsson, som genom sin dagbok är en primärkälla i uppsatsen.
Frans August Larson, "Hertigen av Mongoliet", är också en viktig aktör som
presenteras. Genom det att Larson hade en mycket framstående ställning hos
de styrande i Mongoliet, fick han stor betydelse för Svenska
Mongolmissionens möjligheter att utveckla missionsverksamheten.
Studien belyser också förhållandet mellan den kristna missionen och den i
landet då rådande religionen - lamaismen.
Uppsatsen behandlar också Svenska Mongolmissionens verksamhet utifrån ett
genusperspektiv som visar i vilken omfattning, och vilken roll kvinnorna
hade i missionsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)