Operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista - en enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Fallerande kommunikation inom ett operationsteam ökar risken för morbiditet och mortalitet vid kirurgi. WHO har utarbetat Surgical Safety Checklist vilken har associerats med ökad patientsäkerhet och förebyggande av vårdskador. Dock finns det påvisade skillnader i hur checklistan används och följs mellan sjukhus. Syfte: Att jämföra operationssjuksköterskans uppfattning avseende delaktighet i och följsamhet av den avslutande delen i WHO:s checklista mellan operationsenheter på två orter i södra Sverige. Metod: Studien utfördes som en enkätstudie och antalet deltagare blev 66 % (64 st). Resultat: Inga signifikanta skillnader i användandet och följsamheten kunde ses mellan operationsenheterna. På vissa punkter i checklistan kunde god följsamhet ses medan det på andra punkter visade sig vara motsatsen. Konklusion: För att förbättra följsamheten av och därmed öka patientsäkerheten krävs stöd från ledning genom motivation och feedback. Fler studier behövs för att kunna belysa ämnet vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)