Anhörigas upplevelse av vården på en geriatrisk avdelning : en enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Mari Storm; [2009]

Nyckelord: Geriatric care; elderly people; relatives; nursing care; Sweden;

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

Syftet med studien var att få information om anhörigas upplevelse av vården på en av fem geriatriska avdelningar i Uppsala län 2008. Studien undersökte upplevelsen av tillgäng­lighet, delaktig­het, information och bemötande. En jämförelse gjordes för att se om skill­nader fanns mel­lan den studerade avdelningen (grupp 1, n=39) och de tidigare studerade geriatriska avdelning­arna (grupp 2, n=162).

METOD

Studien är deskriptiv och jämförande med kvantitativ metod och analysen utfördes med deskriptiv statistik. Antal anhöriga som deltog var 39 av 50 tillfrågade (n=78 %). Skillna­der i svar mellan grupperna redovisas med icke parametriskt test för att på­visa om statis­tisk signifikans fanns.

RESULTAT

Resultatet visar att anhöriga var positiva gällande tillgänglighet, delaktighet och bemö­tande. Behov till förbättringar finns att göra i kontakten med läkarna och deras tillgäng­lighet. Många anhöriga visade mer negativa svar i temat information och upplevde att ingen in­formation gavs i flertalet av frågorna. Vid en jämförelse mellan grupp 1 och grupp 2 fanns en statistiskt signifikant skillnad endast i läkarkontakt men övrigt fanns ingen skillnad.

SLUTSATS

Anhöriga i studien var övervägande positiva till den geriatriska vården av deras närstå­ende. Resultatet av studien kan ligga till grund för förbättringsarbete och en kvalitetssäk­ring av vården och resultatet här visar att informationsområdet och läkarnas tillgänglighet kan för­bättras.

 

NYCKELORD

Geriatric care, elderly people, relatives, nursing care, Sweden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)