Dödsbo och dödsbodelägare - en rättslig analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar dödsbodelägarens tillgång i oskiftad kvarlåtenskap samt vilka rättigheter respektive skyldigheter som delägarskap i dödsbon medför. I egenskap av dödsbodelägare, tilldelas var delägare en andelsrätt motsvarande sin respektive lott, i en förmögenhetsmassa bestående av arvlåtarens efterlämnade egendom (den s.k. kvarlåtenskapen). Under utredningen av boet förvaltar delägarna gemensamt arvlåtarens efterlämnade egendom. Delägarnas gemensamma förvaltning under utredningen karaktäriserar dödsboet som ett särskilt rättssubjekt på grund av det inskränkta handlingsutrymme som medföljer förvaltningens särskilda ändamål; nämligen likvidation. Uppsatsen redogör för i vad mån den enskilde delägaren kan förfoga över sin andel. Lagberedningen framhöll att ekonomisk omsättning av andelar i dödsbon som förmögenhetsrättslig tillgångar, inte skulle omintetgöras. Det står därmed den enskilde delägarna fritt att överlåta sin andelsrätt, helt eller partiellt. I praktiken möjliggör det en realisation av tillgången för tillgodogörandet av andelens värde redan innan arvsskiftet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)