Aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas med peritonealdialys : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk njursvikt är i världen ett växande folkhälsoproblem och patienter kan komma att behöva peritonealdialysbehandling. Dialys är en livsavgörande åtgärd för att patienten ska överleva då njurarna är ett livsviktigt organ. Behandlingsmetoden är krävande och kan komma att ha stor inverkan på patientens liv. Syfte Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas med peritonealdialys. Metod: Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Beck (2017) nio steg och studien inkluderade 11 stycken vetenskapliga artiklar. Studien är induktivt genomförd. Resultat: Aspekter som påverkade livskvaliteten var påverkan på psykisk status, arbetssituation och ekonomisk status, äldre och yngre patienter samt deras sociala begränsningar, erhålla stöd från närstående och sjukvårdspersonal samt fysisk påverkan av behandlingsmetoden. Slutsats: Aspekterna som framkom i resultatet hade påverkan på patienternas livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)