Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Författare: Optimus Hurtig; [2024]

Nyckelord: Sjuksköterskor; Barn; Cancer; Omvårdnad;

Sammanfattning: Bakgrund: De senaste åren har det insjuknat över 360 000 barn i cancer, men de exakta siffrorna är osäker. Som förälder är det förfärligt när ens barn insjuknar i cancer. Föräldrarna vill inte att deras barn ska lida och barnen vill ha respekt från både sina föräldrar och de sjuksköterskor som ger omvårdnaden. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn mellan sex och 18 år med cancer inom heldygnsvården. Metod: Kvalitativ litteraturstudiedesign innehållandes elva vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och CINAHL. Dataanalysen grundar sig på den kvalitativa innehållsanalysen med induktiv ansats av Elo och Kyngäs. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i en huvudkategori: ’’Sjuksköterskors användning av holistisk omvårdnad’’ och tre kategorier: ’’Yrkeskompetens, Etisk stress och Personcentrerad omvårdnad’’ och totalt åtta underkategorier.  Slutsats: Sjuksköterskor är i behov av både teoretisk och praktisk kunskap för att enklare kunna identifiera symtom samt agera självständigt. Visa respekt gentemot patienten och patientens familj är viktigt för sjuksköterskor likaså ha öppen och ärlig kommunikation. Detta är mer komplicerat för nyexaminerade eller nyanställda inom området gentemot erfarna sjuksköterskor men alla oavsett erfarenhet och kompetens är i behov av mer utbildning. Nyckelord: Sjuksköterskor, Barn, Cancer, omvårdnad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)