Påverkan på elnätet från storskalig elbilsutbredning i olika delar av Skellefteå

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

Författare: Niklas Stenman; [2019]

Nyckelord: Elbilsladdning; elnät; lokalnät;

Sammanfattning: Inom en nära framtid kan antalet elbilar i samhället vara många gånger större än det är idag. Någon enstaka elbil påverkar inte elnätet men när mängden laddbara fordon ökar kommer elnätets förutsättningar förändras. Därför vill Skellefteå Kraft undersöka hur deras lågspänningsnät kan komma att påverkas av en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur.   Det här examensarbetet undersöker hur lågspänningsnätet i olika typer av områden är belastat idag och simulerar att de fler och fler av de boende i området köper elbil. Fyra olika områden undersöks för att se vilka skillnader som finns mellan dessa och skapa en uppfattning om vilka typer av områden som kan bli störst bekymmer i framtiden. Tidigare har en liknande analys gjorts för ett villaområde och i det här arbetet undersöks ett område med flerbostadshus, ett radhusområde, en by på landsbygden och ett område med en stor personalparkering.   Undersökningarna görs med hjälp av Skellefteå Krafts NIS-system dpPower där man kan utföra nätberäkningar och simulera tillägg av laster bland annat. 25 – 100 % elbilsutbredning undersöks och även olika sorters laddare, den vanligaste som är på 3,7 kW samt trefasladdning på 11 kW. Beräkningarna förenklas genom att hela tiden arbeta med ”worst case – scenario”, till exempel att alla elbilar som finns i ett område laddas samtidigt.   Resultatet av beräkningarna blir att man kan se att landsbygdsnät har större problem med spänningsfall än nät i städer. Städerna har å andra sidan större risk för överbelastning i kablar. Transformatorn kan också bli en begränsande faktor och det sker i huvudsak i områden där transformatorn redan idag är högt belastad.  Slutsatsen av arbetet är att olika bostadsområden har olika stora problem med att ansluta elbilsladdare i framtiden och att två till synes likartade områden kan ha betydande skillnader. På grund av sagda skillnader är generella slutsatser för hela Skellefteå Krafts elnät svåra att dra utifrån de undersökningar som gjorts i rapporten. För att få en tydligare uppfattning om vilka mönster som finns rekommenderas att fler beräkningar genomförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)