“Man vet inte om man litar på sig själv till slut”. : Hur unga kvinnor upplever och påverkas av psykiskt våld

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Linnea Nygren; Julia Johansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka unga kvinnors upplevelser av psykiskt våld. Trots utbredd forskning om det psykiska våldets orsaker, prevalens och effekter, brister området i narrativa berättelser från de kvinnor som blir utsatta. Fyra kvinnor deltog i studien genom kvalitativa intervjuer. Resultaten visar att kvinnorna upplevde psykiskt våld i form av kontroll, vilket tog sig uttryck genom ekonomiskt våld, isolering, hot och gaslighting. Kvinnorna berättade även om hur de än idag påverkas av våldet i form av psykisk ohälsa. Tre av kvinnorna berättade att de diagnostiserats med utmattningssyndrom till följd av psykiskt våld, varav en av dessa även uppgav diagnosen PTSD. Samtliga kvinnor upplevde en bristande tillit till andra, och hade erfarenheter av en vändpunkt, då de påbörjade processen att lämna förhållandet. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning kring våld i nära relation och psykiskt våld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)