Parasport, motivation och livskvalité: en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta i parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). I studien deltog 11 intervjupersoner med fysisk funktionsnedsättning, fem kvinnor och sex män i åldrarna 19-74 (M=32.6, SD=16.3). Samtliga deltagare hade varit aktiva i parasport minst två månader innan inledd studie. En semistrukturerad intervjuguide tillämpades. Resultatet delades in i fyra teman baserat på motivation och livskvalité; Fysik som möjlighet och svårighet, känna gemenskap, känna psykiskt välmående och parasportens villkor. Deltagarna upplevde att parasporten ökade deras livskvalité och att det var en motiverande faktor till att delta. Deltagarna uttryckte ökad fysisk funktion, mindre smärta, social gemenskap, psykiskt välmående och glädje som motiv till deltagande. ”Att se bra ut” var en rapporterad, ej tidigare beskriven, förklaring till motivation till deltagande i parasport. Barriärer som upplevdes begränsa deltagandet i parasport var brist på energi, smärt, sociala och praktiska hinder. Baserat på resultatet av studien är rekommendationerna att ytterligare ansträngningar görs för att underlätta övervinnandet av barriärerna som ligger till grund för lågt deltagande i parasport. Detta för att ge fler möjligheten att ta del av de positiva hälsofördelar parasporten kan ha på livskvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)