Domänsspecialisten. En diskursanalytisk studie av hur roller formas i ett förändringsprojekt

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Eira Brandby; [2023-03-01]

Nyckelord: diskursanalys; reformteori; sensemaking; förändringsprojekt;

Sammanfattning: Syfte: När arbetsrutiner i en verksamhet behöver förändras eller förstärkas utvecklas ofta en ny roll eller nya rutiner för en etablerad grupp i verksamheten. Förändringar som införs efter fattade politiska beslut införs som reformer i verksamheter. Det politiska beslutet att utlysa ett projekt med uppdraget att tillgängliggöra forskningsdata startade 2018. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur de personer, verksamma forskare eller forskningsadministratörer som accepterat rollen som domänspecialist förhåller sig till sin roll och hur de som grupp samarbetar. Undersökningens syfte kan beskrivas som en implementeringsstudie som kan bidra till förståelse för hur ett skede konstrueras och besvarar frågorna: 1. Vilka förutsättningar beskriver domänspecialisterna att de har för att utföra uppdraget? 2. Vilka strategier för att hantera uppdraget blir synliga i domänspecialisternas tal om uppdraget; vad innehåller och utesluter diskursen? 3. Hur kan liknelsen vid en reformliknande process hjälpa till att skapa förståelse för domänspecialisternas tal om uppdraget och förståelse för utfallet? Teori: Studiens teoretiska ramar utgörs i huvudsak av diskursanalys och praktikarkitektur till sammans med teorin om sensemaking. För att analysera hur rollen som domänspecialist konstrueras har jag tillämpat diskursanalys. Genom att samla ledtrådar om hur domänspecialisterna talar om rollen och vad de säger om det som görs och de relationer som uppstår kan sensemaking användas för att se hur en praktik blir till. Sensemaking är ett sätt att samla ledtrådar i sin arbetsvardag för att göra ett arbetsflöde och en förståelse för arbetet tydlig. Metod: Undersökningen har genomförts som kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med personer som ingår i gruppen domänspecialister. De har intervjuats om sin praktik som domänspecialister och intervjuerna har transkriberats och använts som texter för diskursanalysen. Domänspecialisternas uttalanden om handlingar och relationer som skapas i gruppen visar hur rollen skapas och upprätthålls. Resultat: Den teoretiska analysen visar att rollen som domänspecialist främst konstrueras som praktik som knyts samman med den kunskaps- eller forskningsdomän som intervjupersonen är verksam inom. Strategier för att upprätthålla den ordinarie verksamheten och passa in uppdraget som domänspecialist där det tar mindre tid och kraft blir synliga. Trots mycket aktivitet på vissa av lärosätena finns en frustration över de hinder som projektet inte tar hänsyn till. Uppdraget ses som otydligt formulerat och domänspecialisterna har själva fått arbeta med hur de vill definiera uppdraget. Genom 2 att se uppdraget som en reform blir det tydligt att uppdraget är en frivillig, mjuk reform, och de förutsättningar som ges för att utföra uppdraget blir mest symboliska. Den kan ses som en intentionsformulering och symbolpolitik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)