Uppföljning av energikartläggning : Hedbergska skolan i Sundsvall

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Filip Gåsste; [2018]

Nyckelord: Energi; energieffektivisering; energikartläggning;

Sammanfattning: Världen står inför stora utmaningar för att klara av den globala uppvärmningen och klimathotet. Som ett steg i att begränsa temperaturökningen på två grader beslutades på FN:s klimatmöte i Paris 2015 ett bindande klimatavtal som ska börja gälla 2020. För att uppnå Sundsvalls kommuns energimål med att minska energianvändningen med 20 % genomförs ett antal projekt med stor energibesparing i kommunägda fastigheter. Detta gjorde att WSP Systems anlitades år 2014 för att utföra en energikartläggning av Hedbergska skolan för att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen, vilket resulterade i rapporten ”Förstudie energieffektivisering”. Resultatet av energikartläggningen utmynnade i energibesparingsprojektet ”Hedbergska energispar” som inkluderar olika typer av åtgärder och renoveringar.   Syftet med det här arbetet är att följa upp och utvärdera den tidigare förstudien för att se hur utfallet blev med energianvändningen och kostnader. Målet är att komma med förslag till andra eller förbättrade tillvägagångssätt vid arbeten som Förstudie energieffektivisering. Hedbergska skolans energianvändning var år 2013 2250 MWh fördelat på 1600 MWh fjärrvärme och 650 MWh el vilket motsvarar en specifik energianvändning på 241 kWh/m2, år. Rekommenderade åtgärder som presenterades i Förstudie energieffektivisering beräknas minska den totala energianvändningen med 35,5 %, till 157 kWh/m2, år, med åtgärder som inkluderar bland annat byte av fönster, nytt ventilationssystem och ny belysning. När Hedbergska energispar är avslutat beräknas energianvändningen att ha minskat med 41,3 %, till 143 kWh/m2, år, detta utan att byta fönster. Kostnaderna har dock blivit höga i Hedbergska energispar. Det är svårt att dra några slutsatser från arbetet med uppföljningen eftersom att det genomförda projektet skiljer sig på flera områden från vad som rekommenderades i förstudien. Detta resulterar i att de beräkningar som presenterades i förstudien påverkas och därför inte längre är aktuella. Rekommendationer utifrån arbetet är att tydligt klargöra vad förstudien kommer att användas till och hur stora kostnader för åtgärder beställaren kan acceptera. Beräkningsmässigt bör fokus ligga på att göra djupare beräkningar för åtgärder inom belysning och ventilation med senaste klimatdata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)