Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patientdelaktighet vid tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdas patienten mot sin vilja vilket skapar en komplex vårdsituation. Dessutom gäller Hälso och sjukvårdslagen (HSL) för både frivillig vård och tvångsvård. Enligt HSL skall vården vara personcentrerad och patienten ska vara delaktig i sin vård. Tidigare forskning menar att patientdelaktighet vid tvångsvård kan stärka patienten att ta ansvar och sätta upp mål för sin vård. Den litteraturgenomgång som genomförts visar att det finns få studier i ämnet sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patientdelaktighet vid tvångsvård. Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patientdelaktighet vid tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård. Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Insamlad data analyserades sedan enligt Erlingssons och Brysiewicz modell för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisas utifrån två teman med tillhörande kategorier. Första temat: Den mellanmänskliga relationen en möjlig väg till patientdelaktighet vid tvångsvård med fyra kategorier: Bemötandets betydelse, Relationens betydelse, Samtalets betydelse, Patientdelaktighet genom information. Andra temat presenteras genom: Tvånget försvårar möjligheterna till patientdelaktighet med tre kategorier: Självbestämmanderätt under tvång, Patientdelaktighet genom att ge val i samband vid tvångsinsatser, Patientdelaktighet vid uppföljande samtal efter tvångsåtgärder och vårdtid. Slutsats: Den mellanmänskliga relation har betydelse för att sjuksköterskan och patienten ska kunna forma en god vård utifrån patientens egna behov och önskemål. Detta innebär att sjuksköterskan ser den mellanmänskliga relationen som en möjlig väg till delaktighet vid tvångsvård. Samtidigt som resultatet visar att delaktighet inte kan uppnås fullt ut vid tvångsvård då delaktighet bygger på en omtänksam relation, där ömsesidighet skapats genom att patientens är delaktig i sin vård. Denna komplexa vård gör att begreppet delaktighet bör diskuteras på psykiatriska kliniker för att skapa en gemensam förståelse om vad patientdelaktighet innebär för sjuksköterskor och patienter. Nyckelord Patientdelaktighet, Sjuksköterskans upplevelser, Psykiatri, Tvångsvård, delat beslutsfattande, användarens engagemang Tack Vi vill tacka Diana som gjorde det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill även tacka deltagarna som valt att delta i denna studie samt ett stort tack till vår handledare Mikael för god handledning under studiens gång

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)