En företagsanalys av Electrolux

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Malin Rönnfors; Karim Amin; [2008-01-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att analysera Electrolux aktie ur ett aktieägarperspektiv under de senaste åren. Electrolux verkar på en marknad med hård konkurrens där det blir nödvändigt att finna nya sätt att skapa konkurrensfördelar. Enbart konkurrera med produktens tekniska kvalité räcker inte. Därför tvingas de producerande företagen till att även förbättra den funktionella kvalitén. För detta krävs det att de producerande företagen blir kundorienterade. På det här sättet vill företaget ta reda på vad konsumenterna verkligen vill ha och är en del i den extremt lyhörda kundorientering som är utgångspunkten för Electrolux produktförnyelse. Electrolux är ett tillverkningsföretag inom vitvarubranschen och företagets verksamhet är indelad i konsumentprodukter och professionell produkter. Under 1970-talet började en stor expansiv period då företaget gjorde ett stort antal företagsförvärv. Electrolux försatte expansionen med stor kraft genom förvärvning av fler stora vitvaruföretag i USA och Europa, bland annat den italienska Zanussi år 1984 och tyska Buderus Grupp år 1989 och köptes inte mindre än 309 företag. Dessa fanns inom alla tänkbara branscher. Under 2000-talet startade Electrolux att göra en unik klassificering av de olika kundbehoven och kunderna sorterades i olika segment med olika behov. 2005 fokuserade Electrolux på inomhusprodukter genom försäljningen av Husquarna. Frågan är nu om Electrolux kan tillmötesgå aktieägarnas krav på förbättrad vinstmarginal. För att besvara uppsatsens frågeställning har vi utgått från en fundamental analys enligt Sigurd Hanssons principer, kombinerad med Michael Porters SWOT-analys och Thomas Polesie fyrkants modell. Electrolux är marknads ledare inom de flesta affärsområdena men detta är en ställning som de inte verkar dra fördel av. Detta grundar vi på sjunkande marginaler samt minskning i rörelseresultatet. Med den kapaciteten i personal samt erfarenheten i branschen borde resultatet bli högre. Dessutom ställer vi oss frågande till om det är vettigt att äga 112 varumärken? Satsningar görs på att stärka Electrolux som varumärke men än så länge har vi ej märkt något synligt resultat. Genom analys av olika affärstidningar, tror vi att det största hotet från konkurrenter kommer att komma ifrån Kina. Dessa potentiella konkurrenter tror vi också kommer från redan etablerade företag som bedriver verksamhet i en annan bransch. Uppsatsen kommer fram till att en förbättring för Electrolux aktie inte är aktuellt inom den närmaste perioden. En långsiktig placerare har dock chansen att köpa in sig i ett intressant företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)