Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka potentiella agentkonflikter i svenska bankersCVC-verksamhet. Genom att belysa detta ämnar uppsatsen att bidra med insikt kring hurbanker kan strukturera CVC för att minimera dessa potentiella konflikter.Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod och är baserad på intervjuer. För just dennauppsats lämpar sig en kvalitativ metod eftersom vi vill bekanta oss med de värderingar ochtankegångar som finns kring de potentiella agentkonflikter som existerar. Insamlad empiri harbehandlats deduktivt mot tidigare forskning på området.Resultat: De intervjuade personerna visar på att både externa och interna agentkonflikter kanuppstå. De externa kan uppstå gentemot entreprenören i form av risk för exploatering, ochgentemot andra VC-företag pga. olika mål. Interna agentkonflikter kan uppstå i form avlångsamma beslutsprocesser och risker för att lukrativa investeringsmöjligheter går till spillo.Slutsats: Externa agentkonflikter verkar vara mindre uttalade inom de intervjuade bankernasCVC-verksamhet, framförallt då investeringsprocessen outsourcas till ett VC-företag.Potentiella interna agentkonflikter existerar främst i form av byråkratiska kostnader vid inhouseoch asymmetrisk information vid outsourcing. Detta gör det viktigt för bankerna attanpassa strukturen av CVC efter de egenskaper som karaktäriserar deras organisationskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)