USA ut ur Vietnam -En multimodal analys av den svenska vietnamrörelsens affischer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Följande studie granskar den svenska vietnamrörelsens affischkonst. Rörelsen var en reaktionmot det amerikanska deltagandet i kriget och grundar sig på en tydligt formulerad konfliktlinjedär USA beskrivs som förövare och det vietnamesiska folket som offer.Det huvudsakliga syftet med studien är att synliggöra bakomliggande strukturer iaffischkonstruktionen och hur strukturerna skapar solidaritet och kollektivitet. Granskningengörs kvalitativt av ett urval affischer. Urvalet representerar huvudsakliga teman och strukturensom presenteras i affischerna, utifrån urvalet har tre kategorier: politiska ledare och porträtt,insamlingar och evenemang samt bildspråk och typsnitt. Affischerna granskas utifrån ettmultimodalt metodgrepp och en multimodal teorigrund där sammanställningar av affischernasvisuella och textuella element beskrivs för att sedan analyseras. Gemensamt för samtligaaffischer är deras förhållningssätt till den svenska vietnamrörelsens gemensamma paroller, USAut ur Vietnam och stöd FNL. Affischerna är noggrant konstruerade och de bakomliggandemultimodala strukturerna är bidragande till att lyfta fram rörelsens konfliktlinje. Det är tydligt attarbetet med affischerna är genomtänkt och representerar rörelsen väl. Som offentliga verk och endel i det moderna samhället spelar affischen en central roll i det politiska landskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)