Drivning och reglering av en mikropump

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Henrik Linde; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Rapporten fokuserar på MY500 som är en jetprinter som skjuter lodpasta påkretskort utan att beröra den. Syftet med rapporten är att undersöka möjlighetenatt ersätta den nuvarande skruvpumpen med en spiralpump. Intentionenär att utarbeta en prototyp där spiralpumpen drivs av en positionsåterkoppladlikströmsmotor (DC motor). Prototypen används för att verifierafunktionen hos den tidigare oprövade spiralpumpen och för att fastställa om enstandard DC eller växelströmsmotor (AC motor) kan användas för att ersättaden befintliga stegmotorn.Arbetet börjar med en undersökning av olika motortyper för att sedanskapa en Matlab/Simulink modell med den valda motorn och parametrar förfriktion och tröghetsmoment. Genom simulering används modellen för att undersökaolika reglerstrategier vilka omfattar både hastighets- och positionsreglering.Olika samplingsfrekvenser analyseras för att hitta en lämplig regulator.Prototypen används för att verifiera regulatorns beteende och för att fårealistiska systemparametrar. Systemets parametrar identifieras och regulatorernaimplementeras med hjälp av Simulink, Matlab och DSpace Real TimeInterface (RTI) och hårdvaran styrs med hjälp av DSpace hårdvara.Mätningarna på prototypen visar att stegmotorn kan ersättas med en vanligDC motor. De två implementerade reglerstrategierna visar olika resultat.Positionsregulatorerna presterar över förväntan medan hastighetsregleringenförvisso klarar de specificerade kraven, men på grund av problematiken medhastighetsupplösningen är den inte att rekommendera.Slutsatsen visar att DC motorn kan prestera bättre än stegmotorn somidag används i MY500

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)