Kompressionsbehandling vid venös insufficiens : Faktorer av betydelse för följsamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens och venösa bensår. Att leva med venösa bensår påverkar patienters välbefinnande och det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnad vid venös insufficiens och venösa bensår att på olika sätt främja sårläkning genom samarbete med patienten. Enligt studier är patienters följsamhet till kompressionsbehandling bristfällig, vilket kan leda till uppkomst eller recidiv av bensår och förlängd läkningstid. Syftet med studien var att belysa faktorer av betydelse för följsamhet vid kompressionsbehandling hos patienter med venös insufficiens. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet utgjordes av fyra kvantitativa, fem kvalitativa och två vetenskapliga artiklar med mixad metod. I litteraturstudiens resultat framkom två huvudteman: inre faktorer och yttre faktorer med sammanlagt nio subteman. Resultatet visade att motivation, psykisk ohälsa, kunskap och förståelse, obehag, självbild, självständighet, utbildning, ekonomi och vårdrelation är faktorer med betydelse för följsamhet till kompressionsbehandling. Vidare behövs ytterligare forskning kring patienters erfarenheter för att få en ökad förståelse över patientens situation, som senare kan utformas till exempel riktlinjer eller PM, där det bland annat kan framgå vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga samt hantera patienters ovilja till behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)