Anpassad stilvariation eller skilda samtalsstilar? En lexikal stilanalys av elevers skriftspråk i utredande texter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning har varit att studera huruvida de skillnader som observerats i tidigare forskning mellan flickor och pojkars skriftspråk även gör sig gällande i elevers utredande texter. Genom att studera hur elevers skriftspråk yttrar sig i olika ämneskontexter och texttyper har undersökningen även ämnat ge en uppfattning om huruvida dessa skillnader kan sägas vara ett resultat av stilbaserade val kopplade till texttyp och ämne eller en inverkan av genusbaserade varieteter i talspråket. I undersökningen har elevtexternas grad av skrift- och talspråklighet studerats med referens till Hellspong & Ledins (1997) lexikogrammatiska dimensioner vilka i sin tur har granskats genom en stilanalys på lexikal nivå. Resultaten av undersökningen visar i enlighet med tidigare forskning att pojkarnas texter utgörs av en i högre grad skriftspråklig stilnivå än flickornas texter. Då skillnaderna i elevernas skriftspråk även gör sig gällande vid utformandet av en texttyp samt ett ämne som ställer höga krav på elevtexternas nivå av skriftspråklighet kan flickornas i högre grad användning av en talspråklig stilnivå ej sägas bottna i stilbaserade val kopplade till uppgiftens utformning och kontext. Däremot visar resultaten att det går att urskilja samband mellan skillnader i elevernas skriftspråk och de skillnader som funnits i tidigare forskning av kvinnor och mäns samtalsstilar. Resultatet av studien indikerar således på att de skillnader som återfinns i elevernas skriftspråk skulle kunna vara ett resultat av att genusbaserade varieteter i talspråket ger sig till känna i elevernas skriftspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)