Skalbar lagerstruktur för snabbt växande e-handelsbolag : En fallstudie på ett e-handelsbolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: E-handelns omsättning har ökat kraftigt under de senaste åren, och det har satt ökade krav på lagerstyrning och lagerutrymme hos e-handelsföretag. Särskilt mindre e-handelsbolag har utmanats att skala upp verksamheten i takt med ökad försäljning och omsättning. Ett av dessa företag är Hobbyhem vilket säljer diverse artiklar inom hobby och pyssel. Företaget har behövt öka kapaciteten snabbt för att möta ökad efterfrågan vilket har lett till kortsiktiga best-practice lösningar och således en ohållbar struktur att bygga vidare på. En fallstudie på företaget visade att brister i strukturen, där smala gångar i kombination med inkonsekvent lagerhållning av produkter och slumpmässig artikelplacering på lagret gjorde plockrundor ineffektiva. Från en omfattande litteraturstudie togs relevant teori fram inom de identifierade problemområdena. Utifrån fallstudien och litteraturstudien genomfördes fyra simuleringar där fyra olika scenarion testades på fallstudieföretaget. Resultatet visar att det viktigaste är att bredda gångarna för att tillåta medtag av plockvagnen in i gångarna. Vidare visade simulering att den bästa metoden för tilldelning av artiklar till lagerplatser är en class-based storage vilken går ut på att de artiklar som säljer mest frekvent placeras närmast plockdepån. Det är även av stor vikt att hålla en konsekvent hyllstruktur på hela lagret för att utnyttja lagerytan maximalt.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)