Höghastighetståg - Vägen till hållbar mobilitet mellan Stockholm och Göteborg?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Den här studien syftar till att undersöka om människors resesätt och resvanor förändras med införande av höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Vidare jämförs hur resval och färdsätt prioriteras beroende på om resan görs med arbetet eller på fritiden. Resvanor diskuteras utifrån hållbar mobilitet och den empiriska studien består av en kvantitativ enkätundersökning. Materialet samlades in från olika från olika forum på sociala medier som var tillägnade för göteborgare.Den teoretiska delen av arbetet har behandlat aktivitetsansatsen, en kompletterande ansats till denna och space-time convergence. Vidare har begreppen tillgänglighet, resebeteende och resvanor diskuteras i förhållande till höghastighetståg och andra färdsätt. Resultatet i studien visar en majoritet av resenärerna mellan Göteborg och Stockholm reser med tåg i dagsläget. Vilka faktorer som har betydelse för val av färdsätt identifieras och diskuteras utifrån ovan nämnda begrepp. Slutligen tyder resultatet från studien att pris är den mest avgörande faktorn för vilket färdsätt olika resenärer väljer och kommer ha en stor betydelse för om höghastighetståg kan bli framtidens färdsätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)