Hur redovisas hållbarhet? : - En studie över tid av svenska bostadsutvecklare

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hållbarhet har blivit allt mer aktuellt i dagens samhälle. Den framväxande kunskapen har bidragit till att företag redovisar sitt hållbarhetsarbete i en allt större omfattning. En viktig del av samhället är bostadsutvecklare, vilka även står för en stor del Sveriges utsläpp idag. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken förändring som skett gällande omfattningen av bostadsutvecklare hållbarhetsredovisningar. Studien sträcker sig över åren 2009-2019 och JM:s, HSB:s och Riksbyggens hållbarhetsredovisningar har analyserats genom ett kodningsschema. Även hur frekvent förekommande fotografier var i hållbarhetsredovisningarna har studerats. Studien finner att begreppsanvändandet generellt sett har ökat såväl som antalet sidor som hållbarhetsredovisningarna presenteras på. Däremot går det inte att dra några tydliga slutsatser beträffande hur fotografier används hållbarhetsredovisningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)