Sökning: "bostadsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet bostadsutveckling.

 1. 1. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenheter, den förbisedda bostadsformen - En studie om bostadsutvecklares projektinvesteringar i ägarlägenheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Elowson; Filip Häggblad; [2018-04-13]
  Nyckelord :Bostadsutveckling; Projektinvesteringar; Ägarlägenheter;

  Sammanfattning : 2009 trädde en ny lag i kraft som möjliggjorde att lägenheter med äganderätt, ägarlägenheter, kan upplåtas i Sverige. Vid införandet var förhoppningarna stora och det talades om att 3000–5000 skulle byggas per år men så blev inte utfallet. 2017 fanns bara ett tusental färdigställda ägarlägenheter i hela landet. LÄS MER

 3. 3. Socially Sustainable Planning for Ursvik’s Development and Integration

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kristen Koehler; [2018]
  Nyckelord :Housing Development; Residential Segregation; Integration; Swedish Housing Market; Stockholm Development; Bostadsutveckling; Bostadssegregation; Integration; Svenska bostadsmarknaden; Stockholms utveckling;

  Sammanfattning : As the City of Stockholm continues to grow, there is a looming fear that there will not be enough housing for a growing population. Municipalities within Stockholm County are building up their housing stock to contribute solutions to the infamous housing crisis that is on the rise. LÄS MER

 4. 4. Trolldalstoppen : Hur avfallsanläggningen på fastigheten Lidingö 4:219 skulle kunna bebyggas med bostäder

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Matilda Lindberg; Grönmo Philip; [2018]
  Nyckelord :Lidingö; property development; residential development; urban planning; waste disposal; Lidingö; Fastighetsutveckling; bostadsutveckling; stadsplanering; avfallshantering;

  Sammanfattning : För att möta den förväntade befolkningsökningen kommer bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ställas inför utmaningar Om målet på 16 000 producerade bostäder per år fram till år 2030 ska uppnås krävs att samtliga kommuner i länet drar sitt strå till stacken. Lidingö stad är den kommun i länet som i dagsläget producerar minst antal bostäder i förhållande till invånarantalet. LÄS MER

 5. 5. Produktivitetsanalys i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Matthis Schilke; [2018]
  Nyckelord :Productivity analysis; market analysis; product design; real estate development; Produktivitetsanalys; marknadsanalys; produktutformning; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Behovet av en bostad är ett grundläggande mänskligt behov. Detta behov kan tillgodoses på en rad möjliga sätt. Vi bor med olika upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika typer av byggnader. För samhället är det viktigt att det finns tillräckligt med rätt byggnader på rätt plats. LÄS MER