Vägen till toppen : Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Vägen till toppen; Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ida Backman & Victoria Kurt Handledare: Stig Sörling Datum: 2012 - Maj Syfte: Syftet med detta examensarbete är att belysa faktorer som har betydelse för att nå ledande positioner inom företag och organisationer. Finns det exempelvis något samband mellan personer med ledarposition vad gäller personliga egenskaper och utbildning? Är det något som är medfött hos ledaren och är en del av dennes karaktär, eller något människan kan lära sig att utveckla? Vår strävan är att belysa olika metoder, utbildningar och bearbetade strategier/teorier som kan bidra till att en person lyckas gå långt som ledare. Finns det något recept att följa eller beror det helt på slumpen? Eller är det kanske så att människan under uppväxten formas till en framgångsrik ledare? Metod: Studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt och vi använder våra tankar och intryck vi får tillsammans med den kunskap vi har för att förstå och tolka det vi studerar. I vår studie intervjuar vi fem personer med ledarbefattning, vi ställer öppna frågor för att få reda på så mycket som möjligt om deras bakgrund. Ämnet studerar vi även i litteratur, uppsatser och vetenskapliga artiklar. Utifrån dessa grunder drar vi sedan paralleller och slutsatser. Resultat & slutsats: Slutsatsen i studien är att personliga egenskaper är något som är av stor vikt. På denna punkt framträder ett tydligt samband mellan teori och praktik. Inre drivkraft är en personlig egenskap som i detta arbete identifieras som en viktig framgångsfaktor. Även utbildning är enligt vår slutsats av stor betydelse för att nå framgång som ledare. Slutligen konstaterar vi att det finns skillnader beroende på vilken generation ledaren tillhör. Den yngre generationen som idag är i 30 årsåldern har ofta en mer medveten karriärplan i förhållande till den äldre generationen. Förslag till fortsatt forskning: Det finns inte så mycket forskning kring hur människor konkret går tillväga för att nå en chefsposition. Ett förslag till framtida forskning är att djupare studera fenomenet inre drivkraft. Det är svårt att hitta vetenskapliga artiklar, litteratur och andra studier inom detta område. Inre drivkraft är ett område som enligt denna studie är av stor vikt för att nå en chefsposition. Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en förståelse för hur viktigt det är med utbildning och kompetens för att nå ledande positioner samt att hårt arbete inte går obemärkt. Det krävs drivkraft och självförtroende och även "rätt" egenskaper för att nå toppen. Nyckelord: Utbildning, drivkraft, ledaregenskaper, självförtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)