Det ideella måttet på prestation : En studie om hur ideella organisationer arbetar med prestationsmätning

Detta är en Master-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Författare: Benjamin Yakob Olsson; Dalal Nasr; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Framträdandet av nya arrangemang för finansiell revision, räkenskap och mätningar av effektivitet har inneburit en dramatisk påverkan på vokabulären och de underliggande principerna för organisationer inom den offentliga sektorn. Detta har i sin tur medfört att ideella organisationer börjat anamma mer affärsliknande och vinstdrivande förhållningssätt. Forskningsfältet för prestationsstyrning inom ideella organisationer betonar att de unika karaktärsdragen för ideella organisationer såsom deras finansiella och juridiska status, samt de verksamma mål som baseras på sociala värden bidrar till att diskussionen om huruvida det går att konceptualisera organisatorisk effektivitet blir av oerhört komplex karaktär. Något som gett upphov till ett problematiskt dilemma som medför att traditionella mätningskriterier grundade på finansiella mått inte förmår att redogöra ideella organisationers prestationer, utan blir i det ideella sammanhanget både verkningslösa och missvisande. I synnerhet handlar det om den ideella sektorns oförmögenhet att duplicera det skarpa och raka tillvägagångssättet för att mäta, styra och redogöra för ideella organisationers prestationer. Med avstamp i ovanstående problematik analyseras och undersöks hur ideella organisationer med likartade verksamhetsområde använder sig av prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella mål. Samt att undersöka problematiken med prestationsstyrning inom den ideella sektorn. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)