Personlighetstest som rekryteringsverktyg, eller? : En kvantitativ studie om användandet av arbetspsykologiska tester som intstrument vid rekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Cajsa Sjögren Nyberg; Frida Olsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur personlighetstester används i rekryteringsprocessen och fokuserar på testanvändarnas kunskaper och erfarenheter. Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med åtta HR-aktörer som arbetar inom organisationer av varierande karaktär som använder personlighetstester som en del av rekryteringsprocessen. Studiens resultat visar att tester används frekvent i rekryteringssammanhang och att majoriteten av respondenterna har en positiv bild av testanvändning. Det skiljer sig dock mellan organisationer när, hur och varför tester används men ett gemensamt motiv är att få en mer nyanserad bild av kandidaten. Hur sammanvägningen av resultatet av de olika urvalsmetoderna går till kräver vidare forskning och sällan görs en utvärdering kring testresultat efter avslutad rekryteringsprocess, huruvida testresultatet lett till en lyckad anställning. Respondenterna känner stor tillit till att testleverantörerna säkerställer testets validitet och reliabilitet och majoriteten av studiens deltagare har även deltagit i certifierande utbildning från respektive testleverantör. Studiens övergripande slutsatser är att kunskapen som testanvändare besitter om tester varierar, men majoriteten anser det tillför en objektivitet i urvalsprocessen och är en bra metod för att lära känna kandidaten ytterligare. Det skiljer sig också hur tester används, men det verkar inte finnas något rätt eller fel. Det viktiga är en medvetenhet om varför testerna används på det sätt som de görs och hur det påverkar både organisationen, rekryteringsprocessen och kandidatupplevels

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)