“Gör jag rätt, gör jag fel?”

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Studiens syfte är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa nutida föräldrars upplevelser av föräldraskapets normer och förväntningar. Den syftar också till att belysa eventuella upplevda skillnader mellan förväntningar mot mammor respektive pappor. Studien görs mot en bakgrund av tidigare forskning, statistik och föräldraskapslitteratur som belyser förekomsten av föräldraskapsnormer, att mammor och pappor möter olika sociala förväntningar i sitt föräldraskap samt tar olika roller i familjen. Teorier om genusstrukturer, normer, socialisering samt familjegörande används för att sätta individernas upplevelser i relation till det samhälle som de lever i. Undersökningen är kvalitativ och har gjorts i form av ostrukturerade fokusgruppsintervjuer med föräldrar som har barn i åldrarna tre till tolv år. Studien visar normers påverkningskraft och att mammor är mer medvetna om omgivningens förväntningar gentemot dem än pappor verkar vara. Det upplevs även vara olika krav som riktas mot mammor respektive pappor. Vidare framkommer att det är vanligt att jämföra sig med andra socialt och att förväntningar kommer lika mycket från individerna själva som från deras omgivning. Inom arbetslivet kan en utveckling identifieras i att ingen av deltagarna upplever förväntningar kring vem som ska vara hemma med barnen. Inom hemmet kvarstår dock könsskillnader i uppdelningen av uppgifter. Detta ses inte som problematiskt av deltagarna, vilket påvisar att något som anses vara problematiskt på strukturell nivå inte behöver upplevas som problematiskt på individnivå. Deltagarna uttrycker en önskan om att inte definieras av kraven som riktas mot deras roller som föräldrar, kvinnor och män, utan istället få skapa sina egna identiteter och leva som de väljer. Studien betonar individernas rätt till sina egna upplevelser och tankar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)