Att leva med venösa bensår : en kvalitativ intervjustudie om patienters upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

I Sverige lider ca 50 000 personer av bensår vilket definieras som ”sår på ben och/eller fot nedom knät som ej läkt på 6 veckor”, ungefär hälften av dessa är venösa bensår. De flesta som drabbas av bensår är 65 år eller äldre. Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av att leva med venösa bensår. Studien är baserad på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Data samlades in genom intervjuer från sex patienter och analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. Resultatet baseras på två kategorier; begränsat och bundet liv samt önskan att bli sedd. Dessa kategorier bildade temat; att vara hel men ändå inte. Utifrån denna studie kan personal som vårdar och behandlar bensårspatienter få ökad kunskap om hur patienter upplever att det är att leva med venösa bensår. Med hänsyn till detta vore det önskvärt att effektiva och välstrukturerade vårdrutiner utarbetas för att uppnå helhetssyn inom vården och behandlingen av bensårspatienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)