”Hon borde ta sånt här på stort allvar, företaget skriver ju att det är emot sånt här…” - Kvinnors upplevelser av arbetsgivarens arbete kring trakasserier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Mimmi Åkerfeldt; Linnéa Antonsson; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I samband med #Metoo blev trakasserier på arbetsplatsen ett högaktuellt och omdiskuterat ämne. Den rådande lagstiftningen ställer krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla riktlinjer och rutiner som syftar till att minska förekomsten av trakasserier. Dessa krav innebär att organisationer ska arbeta förebyggande, inneha rutiner för hantering vid händelse av trakasserier och genomföra åtgärder om det konstateras att det har inträffat trakasserier. Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga medarbetare upplever arbetsgivarens arbete kring trakasserier. Detta har vi undersökt genom att ta utgångspunkt i diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen samt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket utgör den lagstiftning som reglerar trakasserier på arbetsplatsen. För att besvara forskningsfrågorna har ett kvalitativt forskningssynsätt tillämpats, det empiriska materialet som använts har insamlats genom intervjuer av elva kvinnliga medarbetare. Utöver det har en dokumentstudie av organisationernas riktlinjer samt lagtext och föreskrifter genomförts. Det empiriska materialet har relaterats till nyinstitutionell teori där teorier om isärkoppling och legitimitet ligger till grund för den teoretiska referensramen. Forskningsdesignen vi har valt att tillämpa är en flerfallsstudie med komparativ design, då kvinnornas åsikter och berättelser har jämförts med varandra. Studien visar att en stor andel av de kvinnliga medarbetarna är missnöjda med arbetsgivarens arbete kring trakasserier och att det finns en önskan om att arbetsgivaren arbetar hårdare med frågan. Utöver det framgår också att relationen till mottagaren av anmälan påverkar benägenheten samt upplevelsen av att anmäla trakasserier till arbetsgivaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)