Jakten på den gröna och täta staden - och varför den inte byggs?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Allt fler människor vill bo, jobba och leva på samma yta. Idag är det inte en fråga om staden ska förtätas, utan hur. Det är inte heller en fråga om huruvida det ska vara grönt eller tätt, utan det ska vara grönt och tätt. Den gröna och täta staden verkar dock endast vara en självklarhet i teorin och inte i praktiken. Vi har i den här kandidatuppsatsen analyserat kommunala och privata aktörers erfarenhet av att planera den gröna och täta staden. Uppsatsen bygger på en induktiv ansats och en kvalitativ metod samt en empiri som i huvudsak består av semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat 5 tjänstepersoner som på olika sätt kommer i kontakt med det gröna och täta stadsbyggnadsidealet i sitt arbete. Samtliga intervjupersoners erfarenhet är att det är svårt att bygga grönt och tätt, men anledningarna till varför det är svårt går isär. Det verkar finnas kunskapsluckor dem emellan vad gäller vilka befogenheter och möjligheter de egentligen har. Brist på lagstöd, samverkan och ekonomiska förutsättningar är de främsta hinderna. Tvärvetenskaplighet och reformer de främsta möjligheterna. Vem som egentligen bär ansvaret för den gröna och täta staden, behov av forskning på framtida vegetationstypologier i täta områden samt faktumet att vi inte kan leva urbana liv utan en fungerande grön och blågrön infrastruktur diskuteras. Det saknas tillräckliga organisatoriska och ekonomiska strukturer för att bygga grönt och tätt, med undantag för enskilda projekt där det avsätts pengar och resurser för att göra det. För att uppnå en grön och tät stad tror vi att det krävs en kraftsamling, en mer medveten och resursstark satsning på att implementera ekosystemtjänster och kunskap om grönskans potential och värde i den kommunala stadsplaneringen och hos dess aktörer. Välkommen att följa med oss på jakt efter en grön och tät stad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)