Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Sibila Ajanovic; [2016]

Nyckelord: barn; förslola; genus; kön; lekmaterial; miljö;

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka pojkars och flickors lekar ur ett genusperspektiv i en förskoleverksamhet. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: Hur leker pojkar respektive flickor? Hur påverkar miljö barnens lek? Vilket lekmaterial använder de? Studien är genomfört på en förskoleverksamhet där observationer har använts som kvalitativ metod och där observerades barnen i fem års ålder. Observationerna genomfördes vid fyra olika tillfällen, när barnen lekte fritt inomhus på förskolan. Denna studie visar hur pojkar respektive flickor leker, vilket material de använder, i vilken miljö de befinner sig och hur leker de gemensamma lekar. Undersökningen visade att både pojkar och flickor lekte i samma förskolemiljö, men de använde sig av olika lekmaterial och hade olika innehåll i sina lekar. de visade också olika beteende, där pojkarna var mer livliga och högljudda, medan flickorna var stillsamma och lugna. Resultatet visar att miljö och val av lekmaterial, samt den sociala omgivningen har stor påverkan på hur barnen leker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)