Barnmorskors upplevelse av att möta par som genomgår upprepade missfall

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Eftersom upprepade missfall är ett ökande problem i världen och att det i dagsläget finns få behandlingsmöjligheter hos de par där ingen orsak hittas, ställer det stora krav på barnmorskans bemötande och omhändertagande av dessa patienter. Tidigare forskning visar en brist på barnmorskornas syn på hur vården vid upprepade missfall upplevs. Det saknas vetenskaplig konsensus kring omhändertagandet av den ökande gruppen drabbade kvinnor/ par. Syftet med studien är att belysa barnmorskors upplevelser av att möta par som genomgår upprepade missfall. Sju barnmorskor som arbetar på gynekologisk mottagning intervjuades. Analys av intervjuerna utfördes med kvalitativ innehållsanalys utifrån induktiv ansats. Studiens resultat belyser barnmorskors upplevelse av att känna sig yrkesstolta, att kunna ge ett professionellt stöd men att organisationens struktur kan försvåra deras arbete med par som genomgår upprepade missfall. Resultatet av intervjuerna genererade följande tema, att känna sig självständig och samtidigt sårbar för yttre omständigheter. För att skapa en hållbar utveckling för barnmorskorna och organisationen krävs en ökad medvetenhet kring barnmorskans dolda arbetsinsats och tillgänglighetens baksida. I studien konstateras att ett strukturerat stöd till barnmorskorna kan leda till bättre arbetsmiljö men att det saknas i informanternas verksamheter. Vår studie visar att barnmorskor som arbetar med att möta par som genomgår upprepade missfall har ett behov av utbildningar, gemensamma nationella omvårdnadsriktlinjer, tid för reflektion samt forum för utbyte mellan barnmorskor på olika enheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)