Affärsmodeller för en cirkulärekonomi : En studie om utmaningarna i cirkulära affärsmodeller

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ida Adolfsson; Rebecca Duvernoy Segelsjö; Alice Lundberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag växer behovet av att hushålla jordens resurser med ett effektivt resursutnyttjande och ett mindre avfallshantering. Detta har bland annat resulterat i begreppen cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller som syftar till att möjliggöra ett kretslopp av jordens begränsade resurser. Idag finns ett stort utbud av teori inom ämnet, men få studier om hur cirkulära affärsmodeller fungerar i praktiken. Studien syftar därför till att utveckla en modell för cirkulära affärsmodeller och applicera ramverket på ett företag för att därefter identifiera vilka utmaningar cirkulära affärsmodeller i dagsläget står inför. Ramverket utgår från Osterwalder och Pigneurs igenkända affärsmodellkanvas kombinerat med teori kring cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Resultatet från studiens kvalitativa fallstudie visar först och främst att studiens framtagna modell av en cirkulär affärsmodell stämmer in i många avseenden på företagets. Studien visar att efterfrågan av att sälja begagnat i dagsläget är större än behovet av att köpa på andrahandsmarknaden. Ytterligare ett resultat studien visade är svårigheterna i att uppnå fullständig cirkularitet inom hela företagets affärsmodell. Detta beror på att dagens cirkulära affärsmodeller är beroende av andra aktörer och branscher, vars omställning och förutsättningar till en cirkulär ekonomi kan vara tidskrävande och kostsamt. En viktig del av cirkulära affärsmodeller blir därför att inkludera kunskapsspridning och en nära kommunikation om fördelarna med cirkulär ekonomi inom affärsmodellens kanaler för att påverka konsumtionsbeteendet och öka efterfrågan på att konsumera på andrahandsmarknaden. Ytterligare en viktig del att inkludera i cirkulära affärsmodeller är aktiviteter kring lobbying och opinionsbildning för att påverka beslutsfattare och industrier till omställningen av cirkulär ekonomi. Utifrån studiens fall är det framförallt viktigt att påverka tillverkningsindustrin av textilier till att producera hållbara material som går att återanvända i resursflödet. Avslutningsvis blev flexibilitet en tillkommande viktig aspekt att erbjuda och inkludera i en cirkulär affärsmodell för att dagens kunder ska välja att använda tjänster som påskyndar omställningen till cirkulär ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)