Hen - ett könsneutralt alternativ?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: I Sverige råder sedan en tid tillbaka en debatt kring huruvida ett könsneutralt ord bör användas för att undvika benämning av kön i diverse sammanhang. Syftet med denna undersökning var att utvärdera hur ordet hen bedöms i rekryteringssammanhang, i jämförelse med den sökande. Studien genomfördes med en kvantitativ undersökning i form av en experimentell design. 160 deltagare fick läsa en av två jobbannonser samt en personbeskrivning, skriven av en rekryteringskonsult, som antingen benämnde den sökande som hen eller den sökande. I studien undersöktes huruvida hen upplevdes som mer könsneutralt än den sökande, hur deltagarnas attityder och uppfattningar påverkades av de olika benämningarna, samt vilken attityd deltagarna hade gentemot hen. Resultatet visade att hen uppfattas som mer könsneutralt än den sökande och att attityden gentemot hen var mer positiv än i tidigare studier vilket tyder på att ordet blivit mer accepterat. Studien visade också att även om kvinnor var mer positiva till hen, så var de mer tilltalade av arbetet om den sökande användes i en kontext som de kände sig inkluderade i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)